การจดทะเบียนพาณิชย์
ReadyPlanet.com
dot dot
การจดทะเบียนพาณิชย์

           เมื่อคุณศึกษาข้อมูลต่างๆ ดีและแน่ชัดแล้ว จากนั้นคุณจะต้องทำการจดทะเบียนร้านค้า หรือจดทะเบียนพาณิชย์ประเภทร้านค้าเหตุผลที่แนะนำให้จดทะเบียนเป็นแบบร้านค้านั้น เพราะ เป็นแบบง่ายที่สุด โดยส่วนใหญ่จะเป็นภาษีแบบเหมาจ่าย และแน่นอนแต่ละแบบของการจดทะเบียนย่อมมีข้อดีและข้อเสีย หากคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมว่าอย่างไร จะเหมาะกับคุณที่สุด คุณสามารถปรึกษาได้กับสำนักงานบัญชี ที่อยู่ใกล้บ้านคุณก่อน

            สำหรับพวกเราที่ต้องการเปิดร้านแบบถูกต้อง แนะนำเปิดเป็นร้านค้าก้อพอครับ ตั้งชื่อร้านค้า จดทะเบียนได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจ เสียค่าธรรมเนียมเท่าไรไม่แน่ใจ      
            ดูรายละเอียด และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
www.dbd.go.th (ต้องลงทะเบียนก่อนครับ)
 
           
ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือนิติบุคคล รวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย
ซึ่งประกอบกิจการอันเป็นพาณิชย์กิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 
 1. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือ มีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป                                      
2.ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึกวีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
 
 


3. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต
4.การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 
5.การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์  
6. การให้บริการตู้เพลง
7. ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บริการอินเตอร์เน็ต
ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต


                                                                                                                                    
8. นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป                                                                  
9. ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และขายสินค้าที่ผลิตได้ คิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไปหรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้มีราคารวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

 
การยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ 

     ท่านสามารถ Download แบบพิมพ์ ไปใช้ในการจดทะบียนได้ หรือ ขอรับแบบพิมพ์ได้ที่สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดทุกแห่ง
 

การจดทะเบียนตั้งใหม่ มีเอกสารดังนี้

1. คำขอจดทะเบียน : แบบ ทพ. ( Print - out 2 แผ่น )
2. หลักฐานประกอบคำขอ
        2.1 สำเนาบัตรประจำตัวของเจ้าของกิจการ หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือ ผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
        2.2 สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศหนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศใบอนุญาตทำงาน ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
 


        2.3 การจดทะเบียนพาณิชย์ เป็นผู้ประกอบพาณิชยกิจการขายหรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดีหรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจแจ้งข้อมูลและส่งสำเนาเอกสารต่อไปนี้ประกอบการขอจดทะเบียน คือ
        - หมายเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำ 
          ตัวผู้เสียภาษีอากร
         - แผนที่สถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจเป็นปกติ
         - สำเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จำหน่ายหรือ
           ให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่า

           2.4 การจดทะเบียนพาณิชย์ เป็นผู้ประกอบพาณิชยกิจการขายอัญมณีหรือเครื่องประดับ
ซึ่งประดับด้วยอัญมณี ต้องเพิ่มหลักฐานหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบพาณิชยกิจหรือสัญญาเช่า
นอกจากนั้นต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้

         - กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ต้องทำหนังสือชี้แจงพร้อมแนบหลักฐานแสดงจำนวนเงินทุนที่นำมาใช้
           ในการประกอบพาณิชยกิจ หรือมาให้ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว 
        - กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องทำหนังสือชี้แจงว่าตนเองประกอบอาชีพอะไร เช่น เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
           หรือเป็นกรรมการบริษัทใด แล้วแต่กรณี ประกอบคำขอจดทะเบียนด้วย

            2.5 หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

สถานที่จดทะเบียน

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพ
มหานคร ยื่นคำขอจดทะเบียนได้ที่ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง หรือ สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 1 - 7

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในต่างจังหวัด
ยื่นคำขอจดทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี เว้นแต่พาณิชยกิจที่รัฐมนตรีกำหนดเป็น
การเฉพาะ ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่สำนักงานตั้งอยู่ ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ระยอง ชัยภูมิ สมุทรปราการ และนราธิวาส
ซึ่งยังไม่พร้อมที่จะรับจดทะเบียนให้ยื่นคำขอจดทะเบียนได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด หรืออำเภอหรือกิ่งอำเภอที่สำนักงานตั้งอยู่

 

ค่าธรรมเนียม 

  การขอดำเนินการตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ฯ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามประเภทของการดำเนินการดังต่อไปนี้

   » จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ 50 บาท

   » จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ20 บาท

   » จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ20 บาท

   » ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท

   » ขอตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ครั้งละ 20 บาท

   » ขอให้เจ้าหน้าที่คัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสาร ฉบับละ 30 บาท
 

ท่านสามารถที่จะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dbd.go.th 

         

 


 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงรายละเอียดปลีกย่อยของสินค้า เช่นสี วัสดุที่ใช้ หรือราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการปรับเปลี่ยนจะยึดเอาความต้องการของลูกค้าส่วนใหญ่ และ วัตถุดิบที่มีคุณภาพ มาใช้ทดแทนกัน เป็นที่ตั้ง สินค้าทั้งหมดได้รับการคุ้มครอง ภายใต้กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้บุคคล หรือ นิติบุคคลใดๆ ลอกเลียนแบบการออกแบบ ไม่ว่า ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด หากละเมิด ทางบริษัทจะดำเนินการที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้สูงสุด

 
ชื่อ :  *
จังหวัด :
เบอร์โทรศัพท์ :  *
E-mail :
รายละเอียดสอบถาม :  *


dot

dot
dot
dot
bulletแจ้งอีเมล์ที่ต้องการยกเลิก
dot
dot
bulletเครื่องเลเซอร์ไฟเบอร์ FIBER LASER ยิงโลหะ
bulletเครื่องพิมพ์หมึกน้ำมัน outdoor jet
bulletจำหน่ายเครื่องทำปิ๊กดีดกีตาร์
bulletเครื่องตัดสติ๊กเกอร์-กระดาษหนา CE6000
bulletสินค้ามือ 2
bulletเครื่องแกะสลักเลเซอร์จิ๋ว2030
bulletเลเซอร์ LRT-3050
bulletเครื่องแกะสลัก CNC ราคาถูก
bulletเครื่องแกะ CNC 1225 ลดราคา
bulletเลเซอร์ขนาดใหญ่LRT-1390
bulletเครื่องพิมพ์ภาพลงเคสโทรศัพท์
bulletงานพิมพ์ภาพลงวัสดุ อลูมิเนียม
bulletเครื่องปั้มทองเค
bulletเครื่องพิมพ์เสื้อ TX3085 พิมพ์แน๊พกิ๊นทำงานเดคูพาจ
bulletเครื่องพิมพ์สารพัดวัสดุ DR-2030
bulletปั้นตุ๊กตาปั้นล้อเลียน
bulletขายเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ราคาถูก
bulletเครื่องพิมพ์เสื้อยืด MTX1
bulletเครื่องพิมพ์เสื้อสีเข้มระบบพิมพ์หมึกขาว TX3V2
bulletเครื่องตัดสารพัดประโยชน์ curio
bulletเครื่องพิมพ์เสื้อยืดสีเข้ม TX5
dot
dot
bulletลดล้างสต๊อก
bulletเครื่องแกะสลักขนาดเล็ก Mini CNC3040N
bulletเครื่องตัดสติีกเกอร์ 5 ตัวสุดท้าย
bulletเครื่องตัดสติกเกอร์ CE5000-60
bulletเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ cameo
bulletเครื่องพิมพ์เสื้อยืด TX3085
bulletเครื่องพิมพ์ทอง GoldPRINT
bulletเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ HI-JET II
dot
dot
bulletสัมมนา 108 อาชีพเสริมไม่เกิน 2 หมื่นบาท
bulletมหกรรมเครื่องพิมพ์สร้างอาชีพ
bulletสัมนาฟรี ธุรกิจร้านตัดสติ๊กเกอร์
bulletเปิดโลกอาชีพอิสระ และ ธุรกิจส่วนตัว
dot
dot
bulletการตลาดเชิงรุก
bulletสิ่งที่ลูกค้าพอใจและไม่พอใจ
bulletรูปแบบการเปิดร้าน
bulletการจดทะเบียนพาณิชย์
bulletการได้มาซึ่งงานและลูกค้า
bulletแหล่งเงินทุน
bulletงบประมาณในการเปิดร้าน
bulletวินัยในการเป็นเจ้าของร้าน
dot
dot
bulletพิมพ์ภาพขนาด 4" x 7"
bulletพิมพ์ภาพขนาด 9" x 9"
bulletพิมพ์ภาพขนาด 9" x 13"
bulletพิมพ์ภาพขนาด 15" x 15"
bulletพิมพ์ภาพขนาด 9" x 25"
bulletพิมพ์ภาพลงบนแก้ว
bulletพิมพ์ภาพลงบนจาน
bulletพิมพ์ภาพลงบนหมวก
bulletเครื่องพิมพ์อิงค์เจท
bulletวัสดุที่นำมาพิมพ์ภาพ
dot
dot
bulletMODEL 1350 USB
bulletMODEL 1350
bulletRobotech 720 USB
bulletเครื่องตัดสติกเกอร์ CE5000
bulletเครื่องตัดสติกเกอร์Carft ROBO
bulletRobotech Diecut Master
dot
dot
bulletเครื่องทำPVC CARDรุ่นมือาชีพ
bulletเครื่องตัดนามบัตรอัตโนมัติ
bulletเครื่องตัดบัตรขนาด 21x58
bulletเครื่องตัดบัตรขนาด 86x54
bulletเครื่องพิมพ์ความร้อน 5 in 1
bulletเครื่องตัดบัตรขนาด 28x54
bulletเครื่องทำตรายาง 10 หลอด
bulletเครื่องทำตรายาง 4 หลอด
bulletเครื่องทำตรายาง 2 หลอด
bulletเครื่องเคลือบเย็น
bulletเครื่องเคลือบร้อนระบบ 4 ลูกรีด
bulletเครื่องตัดชิ้นงานระบบมือโยก
bulletเครื่องเจาะรูวงรี-ลบมุม(2in1)
bulletเครื่องเจาะรูรุ่นมืออาชีพ
bulletเครื่องลบมุมรู่นมืออาชีพ
bulletเครื่องปั๊มอักษรนูน
bulletเครื่องปั๊มทองเค
bulletชุดทำบัตร PVC ราคาประหยัด
bulletชุดเติมหมึกระบบมือาชีพ
bulletเครื่องทำตรายางรุ่นมืออาชีพ
bulletด้ามปั๊มตรายางแบบหมึกในตัว
bulletวัสดุที่ใช้ในร้านงานด่วน
dot
dot
bulletเครื่องแกะสลักเลเซอร์LRT2022
bulletเครื่องแกะสลักเลเซอร์LRT6090
bulletเครื่องแกะสลักเลเซอร์LRT3040
bulletแผ่นโรว์มาร์ค ยิงlaser
dot
dot
bulletเครื่องแกะสลัก RNC3030
bulletเครื่องแกะสลัก RNC6090
bulletเครื่องแกะสลัก RNC1212
bulletแผ่นโรว์มาร์ค CNC
bulletแผ่นโรว์มาร์ค Laser
dot
dot
bulletเครื่องทำเข็มกลัด
bulletเครื่องทำกระปุกขนาดใหญ่
bulletเครื่องทำเข็มกลัดปั้มลม
bulletเครื่องพ่นทราย
bulletเข็มกลัดแบบมาตรฐาน
bulletเข็มกลัดแบบแม่เหล็ก
bulletเข็มกลัดแบบกระจก
bulletเข็มกลัดแบบเน็คไท
bulletเข็มกลัดแบบโบว์
bulletเข็มกลัดแบบพวงกุญแจ
bulletเข็มกลัดแบบเรืองแสง
bulletเข็มกลัดแบบที่เปิดขวด
bulletธุรกิจงานพิมพ์ภาพลงบนวัสดุ
dot
dot
bulletเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์
bulletSuper Maid 4in1
bulletพิมพ์ป้ายโฆษณาอิงค์เจ็ท
bulletSuper Maid 5in1
bulletเครื่องตัดสติกเกอร์
bulletรับทำถ้วยรางวัล
bulletรับทำป้ายชื่อ เนมเพลท คลิกเลย!
bulletMINI CNC 's Blogger
bulletสัมมนา 108 อาชีพไม่เกิน 2 หมื่นบาท คลิกเลย
bulletมินิซีเอ็นซีแกะสลัก 3040B
bulletเครื่องปริ้น3มิติ
bulletเครื่องเลเซอร์ LRT-3050M
bulletMini marking machine
bulletยิงเลเซอร์ลงบนโลหะ
bulletเครื่องพิมพ์ UV เครื่องพิมพ์เคสมือถือ
bulletเครื่องพิมพ์ outdoorjet UV
bulletเครื่องแกะ CNC ราคาถูก
dot
dot
bulletรวบรวมภาพต่างๆ
dot
dot
bulletสัมมนาอาชีพฟรี คลิกที่นี่!!


อบรม สัมนาฟรี
Instagram
 คลิก Add Friends พูดคุยกับเราทางไลน์

 เพิ่มเพื่อน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
108ideajobs | 108prints | 108laser | 108cuts | graphtecthai | 108cnc | 108ideagifts | 108cards | 108printerplotter |
เว็บที่น่าสนใจ
108display | carwrapthai | 108award | เครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์ | เครื่องตัดสติกเกอร์

บริษัท ไอเดีย เมคเกอร์ เทคโนโลยี จำกัด

1796-1800 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท ซ.ตรงข้ามบิ๊กซีจัมโบ้(ปู่เจ้าสมิงพราย)
ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ (ลงถนนกาญจนาภิเษก สู่ถนนสุขุมวิทเพียง 1 ก.ม)
Tel. 02-7550290-1 , 02-7578488-9 Hotline : 081-6298220 Fax. 02-7576980
ในเวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8.30-17.30 น.

[แผนที่]
---------------------------------------------------------------------------------

.  คลิกที่ปุ่ม Add Friends เพื่อพูดคุยกับเราทางไลน์
 เพิ่มเพื่อน